خودرویی

جک بالابر

جک بالابر ۵ تن / ۱۰ تن / ۲۵ تن

مورد مصرف این جکها در پنچرگیری و تعمیرات بین راهی کامیونها می باشد.تولیدات این شرکت در رنج های ۵ تن ۱۲ تن و ۲۵ تن است . کلیه این محصولات دارای سوپاپ اطمینان می باشد که بیشتر از ۱۰ % بار اسمی قادر به ایجاد فشار نمی باشد و در صورت قرار گیری در این شرایط ؛ شیر فشار شکن جک عمل کرده و دسته جک متوقف می گردد .